Kontakt

E.T. ART Ewa Tokarek
Myje 4
63-500 Ostrzeszów
woj. wielkopolskie

☎ +48 62 720 33 27
sklep@etplaneta.pl

Producenci

Regulamin i polityka prywatności zabaw/konkursów na FB

Regulamin i polityka prywatnosci zabaw/konkursów na FB


§ 1.

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem ZABAW i fundatorem nagród jest Ewa Tokarek, właściciel FanPage E.T. Planeta mikstury natury, https://www.facebook.com/miksturynatury/ , właściciel firmy E.T.ART Ewa Tokarek, NIP: 6221548923, zwanej dalej "Organizatorem"
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Zabawach za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook E.T. Planeta mikstury natury, https://www.facebook.com/miksturynatury/
3. Zabawa, o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 'Regulaminem'), skierowana jest do użytkowników Facebook (zwanych dalej: ‘Użytkownikami’), którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie PL.
4. Udział w Zabawie jest nieodpłatny i podlega jedynie warunkom określonym w Regulaminie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
5. W Zabawie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Zabawie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
6. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele fp E.T.Planeta mikstury natury oraz członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Zabawy, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Zabawy.
7. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
8. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez Portal Facebook, ani z nim związana. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.


§ 2.

Czas trwania Zabawy


Zabawa trwa w terminie określonym w danym poście z Zabawą


§ 3.

Ogólne zasady i warunki uczestnictwa w Zabawie oraz nagrody


1. Wzięcie udziału w Zabawie jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu.
2. Uczestnikiem Zabawy może być każda osoba fizyczna, która spełni jednocześnie poniższe warunki:
a) jest użytkownikiem Facebook;
b) jest fanem profilu E.T.Planeta mikstury natury, Link: https://www.facebook.com/miksturynatury/
c) zgłosi chęć udziału w konkursie pod postem konkursowym podczas trwania konkursu i zamieści wpis, zawierający odpowiedź na temat zadany w poście konkursowym. Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów, treści obrażających inne osoby, nie może naruszać praw osób trzecich. W przypadku wykrycia naruszenia, Organizator ma prawo wykluczyć takie zgłoszenie lub pozbawić uczestnika ewentualnego prawa do nagrody w konkursie.
3. Zabawa odbywa się na fp E.T. Planeta mikstury natury, Link https://www.facebook.com/miksturynatury/
4. Nagrody opisane są lub pokazane w każdym poście z Zabawą.
5. Zadanie w Zabawie określone jest w każdym poście z Zabawą.
6. Organizator dokona oceny zgłoszeń uwzględniając zaangażowanie Uczestnika w poście z Zabawą i wyłoni zwycięzcę.
7. Zwycięzca zgłasza się do organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej. Nagrody zostaną wysłane na podany adres lub pocztę e-mail po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
9. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Zabawą jest Organizator. Celem zebrania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Zabawy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z Zabawą, a w szczególności do ogłoszenia wyników Zabawy. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Zabawie, jak i wysyłkę nagród.
10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z ustawą z dnia 29. października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)., na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie niezbędnym na potrzeby Zabawy.
11. Dodanie zgłoszenia w Zabawie jest równoznaczne z posiadaniem praw autorskich przez Uczestnika do danego tekstu lub zdjęcia.
12. Odbiór nagrody (zgłoszenie się po nagrodę) przysługuje Zwycięzcy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru jest przesłanie Organizatorowi pełnych danych adresowych Zwycięzcy na jakie ma zostać zrealizowana wysyłka lub adresu poczty elektronicznej na który ma być przesłana nagroda w postaci kodu rabatowego lub bonu na zakupy w sklepie www.etplaneta.pl . W przypadku nie przesłania danych adresowych lub adresu poczty elektronicznej Zwycięzca traci prawo do nagrody i przepada ona na rzecz Organizatora zabawy. Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.
13. Wyniki Zabaw podane będą na fp E.T.Planeta mikstury natury do 7 dni od zakończenia Zabawy ( w przypadku zdarzeń losowych o opóźnieniu zostaną poinformowani uczestnicy)
14. Organizator ma 30 dni na wysłanie nagrody do Zwycięzcy.


§ 4

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Zabawy.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Zabawy i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
4. Zabawa prowadzona jest wyłącznie na terenie PL.
5. Nadzór nad Zabawą sprawuje Organizator.
6. Zarówno Uczestnicy Zabawy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów w sposób polubowny. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie sklepu www.etplaneta.pl lub fp E.T.Planeta mikstury natury. Organizator ma prawo zakończyć zabawę (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Informuję, że wchodząc na mój profil na facebooku E.T.Planeta mikstury natury, Link: https://www.facebook.com/miksturynatury/ , przyjmujesz do wiadomości poniższe:


1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Zabawy jest Organizator: Ewa Tokarek właścicielka fp E.T.Planeta mikstury natury oraz sklepu internetowego www.etplaneta.pl
2. Każdy, kto zostawia komentarz (również z załącznikami w postaci zdjęć) na ww. stronach , wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nick’a oraz załączonych zdjęć.
3. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. Dane można w każdym momencie usunąć.
4. Biorąc udział w organizowanych przez Administratora zabawach/konkursach, które w żaden sposób nie są powiązane z Fb, wyrażasz zgodę na:
a) publikację swoich danych – imię i nazwisko lub nick – w celu ogłoszenia zwycięzcy,
b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adresu e-mail i inne) wyłącznie dla celów wysyłki nagrody
5. ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez opcję: „wyślij wiadomość” na profilu na Fb a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte.
6. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że dotyczy to usługi księgowej, pocztowej, kurierskiej, statystycznej, analitycznej
Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

Wiadomości z Planety
Zostaw swojego e-maila już dziś! Wypatruj wiadomości z zielonym serduszkiem:
    ✅ promocje,
      ✅ nowości,
        ✅ informacje o nowych artykułach i rekomendacjach
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl